Install Kodi 17.6 Krypton & 18 Leia on the Same Device